ชื่อ : ว่าที่ ร.ต.อิทธิราช ภาพพิมพ์ใจ
ตำแหน่ง : ปลัด อบต.สาริกา
( นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง )
ชื่อ : นางสาวศรีพักตร์ ปั้นน้อย
ตำแหน่ง : รองปลัด อบต.สาริกา
( นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น )
           
ชื่อ : นางพรทิพา สัจจสุขวัฒนา
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักปลัด
( นักบริหารงานทั่วไประดับต้น )
ชื่อ : นางสาวศรีพักตร์ ปั้นน้อย
ตำแหน่ง : รองปลัด อบต.สาริกา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
           
ชื่อ : นายวีระ บุญสำเร็จ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองช่าง
( นักบริหารงานช่างระดับต้น )
ชื่อ : นางพรทิพา สัจจสุขวัฒนา
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา