ชื่อ : ว่าที่ ร.ต.อิทธิราช ภาพพิมพ์ใจ
ตำแหน่ง : ปลัด อบต.สาริกา
( นักบริหารงาน อบต.8 )
ชื่อ : นางสาวศรีพักตร์ ปั้นน้อย
ตำแหน่ง : รองปลัด อบต.สาริกา
( นักบริหารงาน อบต.7 )
           
ชื่อ : นางพรทิพา สัจจสุขวัฒนา
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักปลัด
( นักบริหารงานทั่วไป 7 )
ชื่อ : นางเกษิณี เกตุแย้ม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง
( นักบริหารงานคลัง 7 )
           
ชื่อ : นายวีระ บุญสำเร็จ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองช่าง
( นักบริหารงานช่าง 7 )
ชื่อ : นางพรทิพา สัจจสุขวัฒนา
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา